آرشا پرداز - وب سایت مؤسسه تحقیقاتی پژوهشی طب الائمه
وب سایت مؤسسه تحقیقاتی پژوهشی طب الائمه
تاریخ تحویل پروژه
فروردین 1395
تکنولوژی ها
HTML5,CSS3,jQuery,ajax
آدرس وب سایت
http://eslamicteb.ir/
زبان برنامه نویسی
PHP
وب سایت مؤسسه تحقیقاتی پژوهشی طب الائمه