آرشا پرداز - سایت کودک و نوجوان مرکز زبان دارالفنون
سایت کودک و نوجوان مرکز زبان دارالفنون
تاریخ تحویل پروژه
مهر 1395
تکنولوژی ها
HTML5,CSS3,jQuery,ajax, Bootstrap
آدرس وب سایت
http://bscl.ir/child/
زبان برنامه نویسی
PHP
سایت کودک و نوجوان مرکز زبان دارالفنون