آرشا پرداز - وب سایت مرکز زبان بین الملل
وب سایت مرکز زبان بین الملل
تاریخ تحویل پروژه
فروردین 1394
تکنولوژی ها
HTML5,CSS3,jQuery,ajax, Bootstrap
آدرس وب سایت
http://bscl.ir/
زبان برنامه نویسی
PHP
وب سایت مرکز زبان بین الملل