آرشا پرداز - فروشگاه فرش هاریکا
فروشگاه فرش هاریکا
تاریخ تحویل پروژه
تیر1396
تکنولوژی ها
HTML5,CSS3,jQuery,ajax, Bootstrap
آدرس وب سایت
http://www.harikacarpet.com
زبان برنامه نویسی
ASP MVC
فروشگاه فرش هاریکا