آرشا پرداز - فرش عقیق
فرش عقیق
تاریخ تحویل پروژه
بهمن 1396
تکنولوژی ها
HTML5,CSS3,jQuery,ajax, Bootstrap4,scss
آدرس وب سایت
http://aghigh-carpet.com
زبان برنامه نویسی
ASP MVC
فرش عقیق