آرشا پرداز - وب سایت کاشان تخفیف به سفارش شرکت آتی شهر ایرانیان
وب سایت کاشان تخفیف به سفارش شرکت آتی شهر ایرانیان
تاریخ تحویل پروژه
بهمن1396
تکنولوژی ها
HTML5,CSS3,jQuery,ajax, Bootstrap
آدرس وب سایت
http://kashantakhfif.com
زبان برنامه نویسی
ASP MVC
وب سایت کاشان تخفیف به سفارش شرکت آتی شهر ایرانیان