آرشا پرداز - وب سایت خانه تاریخی کمال الملک کاشان
وب سایت خانه تاریخی کمال الملک کاشان
تاریخ تحویل پروژه
اسفند1396
تکنولوژی ها
HTML5,CSS3,jQuery,ajax, Bootstrap
آدرس وب سایت
http://kamalalmolk-house.com/
زبان برنامه نویسی
ASP MVC
وب سایت خانه تاریخی کمال الملک کاشان