آرشا پرداز - وب سایت آموزش موسیقی نت به نت
وب سایت آموزش موسیقی نت به نت
تاریخ تحویل پروژه
تیر 1397
تکنولوژی ها
HTML5,CSS3,jQuery,ajax, Bootstrap4,scss
آدرس وب سایت
http://notebnote.com
زبان برنامه نویسی
ASP MVC
وب سایت آموزش موسیقی نت به نت