آرشا پرداز - وب سایت فرش و گلیم نگین شاد کاشان
وب سایت فرش و گلیم نگین شاد کاشان
تاریخ تحویل پروژه
خرداد1397
تکنولوژی ها
HTML5,CSS3,jQuery,ajax, Bootstrap4,scss
آدرس وب سایت
http://neginshadco.com/
زبان برنامه نویسی
ASP MVC
وب سایت فرش و گلیم نگین شاد کاشان