آرشا پرداز - طراحی وب سایت فرش لیلی
طراحی وب سایت فرش لیلی
تاریخ تحویل پروژه
مهر 98
تکنولوژی های به کار رفته
asp،MVC،html،java script
آدرس سایت
http://www.leylicarpet.com
طراحی وب سایت فرش لیلی