آرشا پرداز - طراحی قالب سوم فرش مرداس
طراحی قالب سوم فرش مرداس
تاریخ تحویل پروژه
آذر 1398
تکنولوژی ها
HTML5,CSS3,jQuery,ajax, Bootstrap
آدرس وب سایت
https://www.imerdas.com/
زبان برنامه نویسی
ASP MVC
طراحی قالب سوم فرش مرداس