آرشا پرداز - وب سایت صندوقچه(تخصصی ترین سایت نیازمندی های اجاره کشور)
وب سایت صندوقچه(تخصصی ترین سایت نیازمندی های اجاره کشور)
تاریخ تحویل پروژه
شهریور 1396
تکنولوژی ها
HTML5,CSS3,jQuery,ajax, Bootstrap
زبان برنامه نویسی
ASP MVC
وب سایت صندوقچه(تخصصی ترین سایت نیازمندی های اجاره کشور)